Lawyers for Assange Lawyers for Assange

ADVOKATER FÖR ASSANGE

Oberoende internationella juridiska observatörer av
förfarandena i Julian Assange-fallet

Öppet brev till Storbritanniens premiärminister Boris Johnson, lordkansler och justitieminister Robert Buckland QC, utrikesminister Dominic Raab, och inrikesminister Priti Patel
 

LADDA NER BREVET

14 augusti 2020

Kära Premiärminister,

Kära lordkansler och justitieminister,

Kära utrikesminister,

Kära inrikesminister,

Vi skriver till er i egenskap av juridiska praktiker och juridiska akademiker, stöttade av tidigare och nuvarande statschefer, ministrar och parlamentariker, för att uttrycka vår kollektiva oro över kränkningarna av Julian Assanges grundläggande mänskliga, civila och politiska rättigheter och det prejudikat som förföljelsen av honom sätter.

Vi uppmanar er att agera i enlighet med nationell och internationell rätt, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen genom att upphöra med det pågående utlämningsförfarandet och bevilja Julian Assange frihet från tortyr, godtyckligt frihetsberövande och politisk förföljelse.

 1. OLAGLIGHET VAD GÄLLER POTENTIELL UTVISNING TILL USA

Utlämning av Julian Assange från Storbritannien till USA vore olagligt av följande skäl:

 1. Risk för att bli utsatt för en orättvis rättegång i USA

En utlämning till USA vore olaglig på grund av misslyckande med att säkerställa skyddet av Julian Assanges grundläggande rättigheter till en rättvis rättegång i USA. Julian Assange står inför en skenrättegång vid den ökända ”Spioneri-domstolen” i delstaten Virginias östra distrikt, inför vilken ingen anklagad för brott mot nationell säkerhet någonsin har lyckats vinna. Här står han inför hemliga förfaranden inför en jury utvald av en befolkning där de flesta av de personer som är berättigade till att välja jury arbetar för eller är anslutna till Centrala underrättelsetjänsten (Central Intelligence Agency, CIA), Nationella säkerhetsmyndigheten (National Security Agency, NSA), Försvarsdepartementet (Department of Defense, DoD) eller Utrikesdepartementet (Department of State, DoS).[i]

Vidare har ett av Julian Assanges juridiska privilegium, den rätt som är stadgad i artikel 8 som bland annat berör rätten till privatliv och privat kommunikation i den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter och de grundläggande friheterna (European Convention on Human Rights, ECHR), även kallad Europakonventionen, och som länge erkänts i engelsk sedvanerätt (”common law”), blivit grovt kränkt genom konstant och olaglig video- och ljudövervakning vid den ecuadorianska ambassaden som utfördes av det spanska säkerhetsföretaget UC Global. Denna övervakning beställdes, enligt vittnesmål, av CIA, vilket har frammanat en utredning vad gäller ägaren till UC Global, David Morales, ledd av Spaniens högsta domstol, Audiencia Nacional.[ii] Övervakningen resulterade i att alla Julian Assanges möten och konversationer spelades in, inklusive de med hans advokater. Rådet för de europeiska advokatsamfunden (Council of Bars and Law Societies of Europe, CCBE), som representerar mer än en miljon europeiska advokater, har uttryckt sin oro över att dessa olagliga inspelningar kan användas - öppet eller i hemlighet - i ett förfarande mot Julian Assange i händelse av en framgångsrik utlämning till USA. Rådet fastslår att om informationen endast blev känd för åklagarna, skulle detta utgöra en oåterkallelig överträdelse av Julian Assanges grundläggande rättigheter till en rättvis rättegång enligt artikel 6 i Europakonventionen och vederbörligt rättsligt förfarande (due process) under den amerikanska konstitutionen.[iii] Dessutom erhöll den åtalande staten samtliga av Julian Assanges juridiska handlingar efter att de olagligt blivit beslagtagna på ambassaden. Efter att ha hört att Ecuadors regering planerade att beslagta och överlämna Julian Assanges personliga ägodelar, inklusive dokument, telefoner, elektroniska apparater, minnesenheter etc. till USA, uttryckte FN:s särskilda rapportör för integritet, Joseph Cannataci, sin allvarliga oro till den ecuadorianska regeringen och begärde två gånger formellt att denna skulle återlämna Julian Assanges personliga tillhörigheter till hans advokater, utan framgång.[iv] FN:s modellfördrag om utlämning (UN Model Treaty on Extradition) förbjuder utlämning om personen inte har mottagit, eller inte skulle motta, minimumgarantierna i straffrättsliga förfaranden vilka stadgas i artikel 14 i Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR).[v]

 1. Åtalets politiska karaktär förbjuder utlämning

USA:s ersättande åtal (superseeding indictment) som utfärdades mot Julian Assange den 24 juni 2020 åtalar honom på 18 punkter som alla endast är relaterade till 2010 års publikationer av amerikanska regeringsdokument. Publikationerna, som innehåller information om krigen i Irak och Afghanistan, amerikanska diplomatiska handlingar och om Guantanamo Bay, avslöjade bevis på krigsförbrytelser, korruption och myndighetsmissbruk.[vi]

Åtalspunkterna 1-17 faller under den amerikanska spionerilagstiftningen (Espionage Act) från 1917, som, enbart utifrån namnet, avslöjar anklagarnas politiska och föråldrade karaktär.[vii] Kärnan i de 18 åtalspunkterna berör dessutom Julian Assanges påstådda avsikt att erhålla eller avslöja amerikanska statliga "hemligheter" på ett sätt som var skadligt för den amerikanska statens strategiska och nationella säkerhetsintressen, för sin försvarsmakts kapacitet, för USA:s säkerhets- och underrättelsetjänster, och för USA:s intressen utomlands. Det beteende, motiv och syfte som tillskrevs Julian Assange bekräftar således den politiska karaktären av de 17 åtalspunkterna som anförts under den amerikanska spionerilagstiftningen ("rena politiska” brott) och av den 18:e åtalspunkten om konspiration för att begå datorintrång (ett "relativt politiskt" brott). Dessutom har flera amerikanska regeringstjänstemän vid ett flertal tidfällen tilldelat Julian Assange, som är en australiensk medborgare, motiv som är "fientliga" mot USA.[viii] Storbritanniens och USA:s utlämningsfördrag (The UK-US Extradition Treaty), som utgör grunden för utlämningsbegäran, förbjuder specifikt utlämning för politiska brott i artikel 4(1). Ändå vill den ordförande domaren och åklagaren helt enkelt bortse från denna artikel genom att i stället hänvisa till den brittiska utlämningslagen 2003 (Extradition Act 2003), vilket inte inkluderar undantaget för politiskt brott. Detta ignorerar uppenbart det faktum att utlämningslagen endast är ett möjliggörande fördrag som resulterar i lagstadgade minimi-skyddsåtgärder, men utesluter inte starkare skydd mot utlämning som uttryckligen föreskrivs i senare ratificerade fördrag som Storbritanniens och USA:s utlämningsfördrag. Vidare finns det bred internationell enighet om att politiska brott inte borde ligga till grund för utlämning.[ix] Detta återspeglas i artikel 3 i den europeiska utlämningskonventionen från 1957 (European Convention on Extradition), artikel 3 i Europakonventionen, artikel 3(a) i FN:s modellfördrag om utlämning (UN Model Treaty on Extradition), Interpols utlämningskonvention (Interpol Convention on Extradition), och alla bilaterala fördrag som USA har ratificerat under över ett århundrade.

 1. Risk för tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning i USA

FN:s särskilda rapportör om tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (hädanefter FN:s särskilda rapportör om tortyr), professor Nils Melzer, har uttryckt med säkerhet att Julian Assange kommer att utsättas för tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning om han utlämnas till USA. Liknande oro har också framförts av FN:s arbetsgrupp mot godtyckliga frihetsberövanden (UN Working Group on Arbitrary Detention, UNWGAD), och Amnesty International har nyligen upprepat sin oro i relation till den oacceptabla risken för misshandel.[x]

Interneringsvillkoren, och den drakoniska bestraffning som 175 år innebär, i ett högriskfängelse, vilket Julian Assange står inför under den amerikanska åtalet, skulle utgöra tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, enligt den nuvarande FN-rapportören om tortyr och enligt den konsekvent uttryckta åsikten från hans föregångare, liksom av icke-statliga organisationer och juridiska myndigheter.[xi]

Om han utlämnas skulle Julian Assange, enligt den amerikanska regeringens egna uttalande, sannolikt placeras under särskilda administrativa åtgärder (”Special Administrative Measures”). Dessa åtgärder förbjuder fångar att kontakta eller kommunicera med alla utom några få godkända individer, och alla godkända individer skulle inte ha rätt att rapportera information om fångens behandling till allmänheten, och därmed skydda mot potentiell tortyr från offentlig granskning och verka för att regeringen hålls till svars.[xii]

Enligt principen om non-refoulement [även kallad icke-avvisningsprincipen], är det inte tillåtet att utlämna en person till ett land där det finns substantiella skäl att tro att de skulle bli utsatta för tortyr. Denna princip är stadgad i FN:s Konvention om flyktingars rättsliga ställning från 1951 (UN Convention Relating to the Status of Refugees), särskilt i artikel 33(1) utifrån vilken inga undantag är tillåtna. Artikel 3(1) FN:s Deklaration om territoriell asyl från 1967 (UN Declaration on Territorial Asylum), artikel 3 i Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, CAT), och artikel 2 i resolutionen om asyl till personer i fara för förföljelse (Resolution on Asylum to Persons in Danger of Persecution), antagen av Europarådets ministerkommitté 1967, är också relevanta. Som en skyldighet till följd av förbud mot tortyr, är principen om non-refoulement på detta område absolut och antar också karaktären av en obligatorisk norm om sedvanlig internationell rätt, dvs. jus cogens (latin: ”kompulsiv lag”).[xiii]

Julian Assange, som beviljades politisk asyl av den ecuadorianska regeringen på grund av vad som har visat sig vara helt legitim rädsla för politisk förföljelse och tortyr i USA, borde klart ha beviljats skydd av denna princip, i första hand av Ecuador och därefter av Storbritannien. Ecuador bröt mot sina skyldigheter vad gäller mänskliga rättigheter genom att, sammandraget, återkalla Julian Assanges asyl i direkt motsättning till den "latinamerikanska traditionen för asyl" (‘Latin American tradition of asylum’)[xiv] och det rådgivande yttrandet OC-25/18  från den 30 maj 2018 av den Interamerikanska domstolen för mänskliga rättigheter som bekräftar principen om non-refoulement i fall då personer har gått in i en ambassad för skydd.[xv] Den brittiska polisens inträde i den ecuadorianska ambassadens och gripandet av Julian Assange baserades således på en olaglig återkallelse av hans nationalitet och asyl, vilket endast kan rättas till genom att Storbritannien upprätthåller sin egen skyldighet att skydda principen om non-refoulement genom att neka utlämning till USA.

 1. KRÄNKNING AV PRESSFRIHETEN OCH RÄTTEN ATT VETA

Åtalspunkterna 1-17 i åtalet under spionerilagstiftningen kränker rätten till yttrandefrihet, rätten till pressfrihet och rätten att veta. Dessa åtalspunkter framhåller sedvanlig och nödvändig undersökande journalistisk praxis som kriminell.[xvi] Sådana metoder inkluderar att ange tillgänglighet för att ta emot information, att ange vilken information som är av intresse, att uppmuntra tillhandahållande av information, mottagande av information i syfte att publicera, och publicering av information i allmänhetens intresse.

I och med anklagelsen om konspiration för att begå datorintrång, kriminaliserade det initiala åtalet också Julian Assanges påstådda försök att hjälpa hans källa att behålla sin anonymitet då de aktuella dokumenten tillhandahölls, en handling som faller helt under sedvanlig journalistisk praxis och skyldigheten att skydda källan. I ett försök att avleda från detta faktum och utmåla Julian Assange som en skadlig hacker, har USA:s justitiedepartement publicerat ett nytt ersättande åtal den 24 juni 2020, utan att ens lägga fram det för den brittiska domstolen först, med påståenden om rekryteringen av, och avtal med hackare, för att begå datorintrång. Det nya åtalet som har framkommit i ett orättfärdigt sent skede i utlämningsförhörsprocessen, baseras på ingen ny information och på vittnesmål från två mycket komprometterade källor.

Vi delar den bedömning som Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter har gjort, att ”Den breda och vaga karaktären av anklagelserna mot Julian Assange, och av de brott som anges i åtalet, är oroande eftersom många av dem rör verksamhet i kärnan av undersökande journalistik inom och utanför Europa.[xvii]Utlämnande baserat på åtalet skulle allvarligt äventyra pressfriheten, en hörnsten i europeiska demokratier som är stadgad i artikel 10 i Europakonventionen.[xviii]

USA erkänner till synes dessutom att anklagelserna är icke-konstitutionella, då man i en av sina inlagor till domstolen har uttalat att Julian Assange kommer att nekas skyddet av yttrandefrihet och pressfrihet som garanteras enligt det första tillägget till den amerikanska konstitutionen (the First Amendment) på grund av att han är en utländsk medborgare.[xix] Att utlämna Julian Assange till USA med vetskap om deras avsedda diskriminering av honom skulle dessutom göra Storbritannien till en accessoar i ett flagrant förnekande av hans rätt till icke-diskriminering.

Utlämnandet till USA av en förläggare och journalist, för att denne har bedrivit journalistisk verksamhet i Europa, skulle sätta ett mycket farligt prejudikat vad gäller extra-territorialisering av lagarna om statlig sekretess och "skulle skicka en inbjudan till andra stater att följa efter, och allvarligt hota journalisters, förläggares och människorättsorganisationers möjligheter att på ett säkert sätt avslöja information om allvarliga internationella frågor.”[xx] Sådan oro för journalistisk frihet upprepas av en internationell journalistkår – över ett tusen journalister undertecknade ett öppet brev som motsätter sig Julian Assanges utlämning.[xxi] Massimo Moratti, Amnesty Internationals biträdande Europadirektör har betecknat den amerikanska regeringens obevekliga förföljelse av Julian Assange som "inget annat än ett fullskaligt angrepp på rätten till yttrandefrihet" som "kan ha en djupgående inverkan på allmänhetens rätt att veta vad deras regering håller på med.” [xxii]

Vidare har Europarådets parlamentariska församling uttalat att medlemsstaterna bör "betänka att frihetsberövandet och det olagliga åtalet mot Julian Assange sätter ett farligt prejudikat för journalister, och ansluta till rekommendationen från FN:s särskilda rapportör för tortyr" i hans uppmaning att stoppa utlämningen och befria Julian Assange.[xxiii]

 1. KRÄNKNING AV RÄTTEN ATT VARA FRI FRÅN TORTYR, AV RÄTTEN TILL HÄLSA, OCH AV RÄTTEN TILL LIV

FN:s särskilda rapportör om tortyr Nils Melzer har rapporterat, och fortsätter att rapportera, om behandlingen av Julian Assange, som en del av hans FN-mandat. Den 9 och 10 maj 2019 besökte professor Melzer och två medicinska experter specialiserade på att undersöka potentiella offer för tortyr och annan misshandel Julian Assange i Hennes Majestäts Fängelse Belmarsh (“HMP Belmarsh”). Gruppens besök och bedömning avslöjade att Julian Assange visade "alla symptom som är typiska för långvarig exponering för psykologisk tortyr, inklusive extrem stress, kronisk ångest och intensivt psykologiskt trauma."[xxiv] FN:s särskilda rapportör om tortyr drog slutsatsen att ”herr Assange har, under en period på flera år, medvetet utsatts för ihållande och gradvis allvarliga former av grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, vars kumulativa effekter endast kan beskrivas som psykologisk tortyr.” FN:s särskilda rapportör om tortyr fördömde ”i de starkaste termer, den avsiktliga, samordnade och varaktiga karaktären av den misshandel som åsamkats” och karaktäriserade den brittiska regeringens och de inblandade regeringarnas misslyckande att vidta åtgärder för att skydda Julian Assanges mänskliga rättigheter och värdighet som "självbelåtenhet i bästa fall och medverkande i värsta fall".[xxv]

Misshandeln inkluderar systematisk juridisk förföljelse och kränkningar av rättigheten till ett vederbörligt rättsligt förfarande i alla berörda jurisdiktioner och i alla relaterade rättsliga förfaranden. [xxvi] Detta har nyligen visat sig utifrån behandlingen av Julian Assange under utlämningsförhören som förts vid domstolen Woolwich Crown Court i London, förhör som är förutbestämda att bli ökänt ihågkomna för den "glaslåda" som Julian Assange var instängd i under förhören – som om han, som prisbelönt journalist och förläggare, vore en farlig och våldsam brottsling.

Julian Assange utsattes för godtyckligt frihetsberövande och förtryckande isolering, trakasserier och övervakning, medan han var instängd i den ecuadorianska ambassaden,[xxvii] och fortsätter att vara det som fånge i HMP Belmarsh. I HMP Belmarsh har Julian Assange avkunnat den irreguljära och oproportionerliga domen på 50 veckor[xxviii] för en påstådd överträdelse av borgen, detta trots att anklagelserna, åtalet och domen var ett resultat av att Julian Assange legitimt sökte och beviljades diplomatisk asyl av den ecuadorianska regeringen, som accepterade Julian Assanges rädsla för politiserad utlämning till och omänsklig behandling i USA som välgrundad.[xxix] Även om Julian Assange nu har avtjänat domen förblir han fängslad utan dom eller rättslig grund, för en politisk, och därmed olaglig, utlämning till USA. Vidare fängslas han mitt i Coronavirus-pandemin, trots det ovanstående och trots sin sårbarhet för viruset på grund av ett underliggande lungtillstånd som förvärrats av år av fångenskap och en historia av psykologisk tortyr. Det är särskilt oroande att han, till följd av sin hälsa och de medicinska omständigheterna, till och med inte har kunnat delta på videolänk vid de senaste förhören, men ändå har han vägrats borgen.[xxx]

De brittiska myndigheterna kränkte Julian Assanges rätt till hälsa under tiden han berövades sin frihet i den ecuadorianska ambassaden genom att neka honom tillgång till akut medicinsk diagnos och vård.[xxxi] De två medicinska experterna som åtföljde FN:s särskilda rapportör om tortyr under hans besök i HMP Belmarsh i maj 2019 varnade för att om inte pressen på Julian Assange snabbt skulle lindras, skulle hans hälsotillstånd gå in i en nedåtgående spiral som potentiellt kan leda till hans död.[xxxii] Julian Assanges far, John Shipton, har rapporterat att hans son utsattes för fysisk tortyr genom att han placerades i en så kallad "het låda" (”hot box”).[xxxiii] Den 1 november 2019 uttalade FN:s särskilda rapportör om tortyr att: "[o]m inte Storbritannien brådskande ändrar kurs och lindrar hans omänskliga situation, kan herr Assanges fortsatta exponering för godtycklighet och missbruk snart komma att kosta hans liv."[xxxiv] Strax därefter, den 22 november 2019, framhöll över 60 läkare från hela världen oro över det osäkra tillståndet vad gäller Julian Assanges fysiska och psykiska hälsa, vilket inkluderade rädsla för hans liv, och begärde att han skulle överföras till ett sjukhus ordentligt utrustat och bemannat för diagnostisering och behandling.[xxxv]

Vidare har det avslöjats av de anställda på UC Global, som arbetade vid den ecuadorianska ambassaden, att CIA aktivt diskuterade och övervägde att kidnappa eller förgifta Julian Assange.[xxxvi] Detta visar ett chockerande åsidosättande av hans rätt till liv och av ett vederbörligt rättsligt förfarande av samma regering som söker hans utlämning.

Vi skulle vilja påminna den brittiska regeringen:

 • om dess skyldighet att skydda Julian Assanges rätt till liv, som är den mest grundläggande mänskliga rättigheten som är förankrad i artikel 6 i Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR), artikel 2 i Europakonventionen (ECHR) och artikel 2 i den brittiska lagen om mänskliga rättigheter (Human Rights Act, HRA);
 • att förbudet mot tortyr är en norm i internationell sedvanlig rätt och utgör jus cogens. Förbudet är absolut och det kan därför inte göras något undantag under några omständigheter, inklusive krig, allmän nödsituation eller terroristhot. Det är också förankrat i artikel 5 i Den universella deklarationen om de mänskliga rättigheterna (Universal Declaration of Human Rights, UDHR), artikel 7 och 10 Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR), Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (CAT) och artikel 3 Europakonventionen (ECHR);
 • av dess ovillkorliga skyldighet enligt artikel 12 Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (CAT), att se till att dess behöriga myndigheter fortskrider med en snabb och opartisk utredning av rapporterad tortyr, som den hittills har misslyckats med; och
 • att det är en medlemsstat i Världshälsoorganisationen (WHO), vars Konstitution säger: ”Åtnjutandet av den högsta uppnåeliga hälsostandarden är en av de grundläggande rättigheterna för varje människa utan åtskillnad av […] politisk tro […] alla borde ha tillgång till de hälsovård de behöver, när och var de behöver dem.”

Vi uppmanar den brittiska regeringen att omedelbart vidta åtgärder för att upphöra med tortyren som tillfogas Julian Assange, för att avsluta hans godtyckliga och olagliga frihetsberövande, och för att tillåta hans tillgång till oberoende medicinsk diagnos och behandling i en lämplig sjukhusmiljö. Att läkare, då deras tidigare oro har ignorerats, behöver uppmana regeringarna att "Sluta tortyr och medicinsk försummelse av Julian Assange" i The Lancet är mycket oroande.[xxxvii]

D) KRÄNKNING AV RÄTTEN TILL EN RÄTTVIS RÄTTEGÅNG

Vi fördömer förnekandet av Julian Assanges rätt till en rättvis rättegång vid de brittiska domstolarna. Denna rätt har nekats enligt följande:

 1. Rättsliga intressekonflikter

Seniora distriktsdomaren Emma Arbuthnot, som i egenskap av chefsdomare (Chief Magistrate) vid Magistrates' Courts [den lägsta typen av domstol i Storbritannien] övervakar Julian Assanges utlämningsförfarande, har visat sig ha ekonomiska länkar till institutioner och individer vars överträdelser har blivit exponerade av WikiLeaks, organisationen som Julian Assange grundade.[xxxviii] Denna till synes tydliga intressekonflikt avslöjades dock inte av distriktsdomaren. Distriktsdomaren Arbuthnot förklarade inte sig själv jävig och tilläts att fatta beslut till Julian Assanges nackdel, trots den uppfattade bristen på rättslig opartiskhet och oberoende. Distriktsdomare (vid Magistrates' Courts), Michael Snow, har vidare visat partiskhet och oprofessionalism genom att delta i förtalet av Julian Assanges karaktär, då han beskrivit den flerfaldigt prisbelönta utgivaren, som publicerat i allmänhetens intresse och blivit nominerad till Nobels fredspris, som en ”narcissist som inte kan gå bortom sina egna egoistiska intressen”. Denna kommentar kom ironiskt nog som svar på då Julian Assanges juridiska team lyfte vad som uppenbarligen var berättigad oro angående partiskhet i förfarandet.[xxxix]

 1. Brist på jämlikhet i medel (Inequality of Arms)

Julian Assange har nekats tid och faciliteter att förbereda sitt försvar, vilket är i strid med principen om jämlikhet i medel (the principle of equality of arms) som är inneboende i oskuldspresumtionen och rättsstatsprincipen.

Efter hans arrestering tillät inte den brittiska polisen Julian Assange att samla och ta med sig hans ägodelar.[xl] Därefter berövades Julian Assange sina läsglasögon i flera veckor.[xli] Fram till slutet av juni 2020 nekades han också åtkomst till en dator. Medan en dator nu har tillhandahållits är den utan internetuppkoppling och skrivskyddad, vilket förhindrar möjligheten att Julian Assange kan skriva några anteckningar och är därmed helt olämplig för förberedelserna av hans försvar. Julian Assange nekades dessutom tillträde till själva åtalet i flera veckor efter att den hade presenterats, medan hans tillgång till andra juridiska handlingar förblir begränsad till denna dag på grund av byråkratin och bristen på konfidentialitet i fängelsekorrespondens. Trots komplexiteten i fallet och svårighetsgraden av domen som Julian Assange skulle ställas inför om han utlämnades för att prövas i USA, misslyckas fängelsemyndigheterna med att säkerställa att Julian Assange på ett riktigt sätt kan rådfråga sitt juridiska team och förbereda sitt försvar, genom att starkt begränsa både frekvensen och varaktigheten av hans juridiska besök. Sedan mitten av mars 2020 har Julian Assange inte kunnat träffa sina advokater personligen.

Julian Assange nekades dessutom tillträde till själva åtalet i flera veckor efter att den hade presenterats, medan hans tillgång till andra juridiska handlingar förblir begränsad till denna dag på grund av byråkratin och bristen på konfidentialitet involverat i fängelsekorrespondens. Trots komplexiteten i fallet och svårighetsgraden av domen som Julian Assange skulle utsättas för om utlämnades för att prövas i USA, misslyckas fängelsemyndigheterna med att säkerställa att Julian Assange kan rådfråga sitt juridiska team på rätt sätt och förbereda sig för hans försvar, genom att starkt begränsa både frekvensen och varaktigheten av hans juridiska besök. Sedan mitten av mars 2020 har Julian Assange helt inte kunnat träffas personligen med sina advokater.

Effekterna av tortyren som Julian Assange har utsatts för har ytterligare begränsat hans förmåga att förbereda sitt försvar och, ibland under förhören, att till och med svara på grundläggande frågor, till exempel frågor om hans namn och födelsedatum.[xlii] Medan ytterligare förhör har försenats fram till september är det oklart om detta kommer att tillgängliggöra den nödvändiga tid och de resurser som Julian Assange behöver för att förbereda sitt försvar, eftersom han inte kan kommunicera med sina advokater (på grund av hans fångenskap under pandemin) bortsett från begränsade medgivanden under en begränsad tid, till exempel telefonsamtal begränsade till 10 minuter.

 1. Nekande till att låta den åtalade ordentligt följa förfarandena och instruera sitt juridiska team

Julian Assange och hans advokater har upprepade gånger informerat domstolen om hans oförmåga att på ett korrekt sätt följa de juridiska förfarandena, att rådfråga sina advokater konfidentiellt och på ett riktigt sätt kunna instruera dem i presentationen av sitt försvar, på grund av att han förhindrats att sitta med dem och vara begränsad till en skottsäker glaslåda. Så som förhören hittills har arrangerats har Julian Assange tvingats att vinka för att få uppmärksamhet från domaren eller personerna som suttit i det offentliga galleriet för att uppmärksamma hans advokater som suttit i rättssalen med ryggen till honom. Även om distriktsdomare Vanessa Baraitser accepterade att beslutet om huruvida Julian Assange skulle få sitta med sina advokater låg inom hennes befogenheter, vägrade hon fortfarande att utöva sin makt till Julian Assanges favör, trots att åklagarsidan inte hade gjort några invändningar mot förfrågan. Amnesty International har uttryckt sin oro över att om adekvata åtgärder inte finns vid fortsatta förhör för att säkerställa att Julian Assanges effektiva deltagande i och därmed rättvisa, skulle förhören försämras.[xliii]

 1. Vägran att adressera felbehandling av den åtalade

Julian Assanges advokater informerade domstolen om att fängelsemyndigheterna under en och samma dag, den 22 februari, handfängslade honom 11 gånger, placerade honom i 5 olika celler, kroppsvisiterade honom två gånger, och konfiskerade hans privilegierade juridiska handlingar. Som övervakare av förhandlingarna, vägrade distriktsdomare Vanessa Baraitser uttryckligen att ingripa med fängelsemyndigheten och hävdade att hon inte har någon jurisdiktion över hans fängelsevillkor. Denna förtryckande behandling har med rätta fördömts av International Bar Association's Human Rights Institute.[xliv] Medordförande, Anne Ramberg Dr jur hc, kallade det ett "allvarlig underminering av ett vederbörligt rättsligt förfarande och av rättsstatsprincipen."[xlv] Dessutom har internationella psykiatriker och psykologer citerat detta som ytterligare bevis på psykologisk tortyr.[xlvi]

Vi påminner den brittiska regeringen om att rätten till en rättvis rättegång är en hörnsten i demokrati och i rättsstatsprincipen. Det är en grundläggande mänsklig rättighet stadgad i artikel 10 Den universella deklarationen om de mänskliga rättigheterna (UDHR), artikel 14 Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR), artikel 6 Europakonventionen (ECHR) och artikel 6 Human Rights Act (HRA). Dessa bestämmelser, tillsammans med väletablerade sedvanerättsliga principer (”common low principles”), kräver ett rättvist och offentligt förhör inför en oberoende och opartisk tribunal, presumtionen om oskuld tills bevisad skyldig, rätten att informeras omedelbart och i detalj om åtalens art och orsak, rätten att få tillräckligt med tid och faciliteter för att förbereda sitt försvar, samt rätten att ha förmågan att kommunicera med sina juridiska rådgivare.

Av alla dessa skäl begär vi respektfullt att den brittiska regeringen upphör med USA:s utlämningsförfaranden mot Julian Assange och säkerställer hans omedelbara frigivning.

Högaktningsfullt,

Lawyers for Assange

(Advokater för Assange)

LawyersforAssange.org

(Översättning: Madeleine Enarsson)


[i] The Central Intelligence Agency, The National Security Agency, U.S. Department of Defense, U.S. Department of State.

[ii] José María Irujo, ‘Director of Spanish security company that spied on Julian Assange arrested’, El País, (9 October 2019) available at:

https://english.elpais.com/elpais/2019/10/09/inenglish/1570606428_107946.html.

[iii] Council of Bar and Law Societies of Europe (CCBE), CCBE Letter regarding the interception of communications between Julian Assange and his lawyers addressed to Ms. Priti Patel, 24 February 2020.

[iv] United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, ‘UN expert on privacy seriously concerned by Ecuador’s behaviour in Assange and Moreno cases’, (23 May 2019), available at:

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24646&LangID=E.

[v] United Nations Model Extradition Treaty, Art. 3(f); International Covenant on Civil and Political Rights, Art. 14.

[vi] In the United States District Court for the Eastern District of Virginia, Alexandria Division, United States v. Julian Paul Assange, 24 June 2020, available at: https://www.justice.gov/opa/pr/wikileaks-founder-charged-superseding-indictment, supersedes the indictment In the United States District Court for the Eastern District of Virginia, Alexandria Division, United States v. Julian Paul Assange, 23 May 2019, available at: https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1165556/download.

[vii] David Sadoff, Bringing International Fugitives to Justice, (Cambridge University Press, 2016), p. 202.

[viii] For example, Mike Pompeo, US Secretary of State and former CIA Director, 13 April 2017 ‘WikiLeaks walks like a hostile intelligence service and talks like a hostile intelligence service… And it overwhelmingly focuses on the United States, while seeking support from anti-democratic countries and organizations. It is time to call out WikiLeaks for what it really is – a non-state hostile intelligence service often abetted by state actors’

[ix] R. Stuart Phillips, ‘The Political Offence Exception and Terrorism: Its Place in the Current Extradition Scheme and Proposal for Its Future’, 15 Dickinson Journal of International Law, (1997) p. 342.

[x] Amnesty International, ‘US/UK: Drop charges and halt extradition of Julian Assange’, (21 February 2020), available at: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/02/usuk-drop-charges-and-halt-extradition-of-julian-assange/.

[xi] ‘UN torture rapporteur: Julian Assange’s detention has no legal basis’, Going Underground, (30 November 2019), available at: https://www.rt.com/shows/going-underground/474719-un-torture-rapporteur-assange/.

[xii] Allard K. Lowenstein, The Darkest Corner: Special Administrative Measures and Extreme Isolation in the Federal Bureau of Prisons (International Human Rights Clinic; The Centre for Constitutional Rights, 2017).

[xiii] Report submitted by the Special Rapporteur on Torture, Mr. Theo van Boven, Civil and Political Rights in Particular Issues Related to Torture and Detention, UN Doc. E/CN.4/2002/137, 26 February 2002, para. 14, and Committee against Torture (CAT), General Comment No. 4: On the implementation of Article 3 of the Convention in the context of Article 20, advanced unedited version, 9 February 2018, para. 9. This paragraph states that "The principle of “non-refoulement” of persons to another State where there are substantial grounds for believing that they would be in danger of being subjected to torture is similarly absolute".

[xiv] The term ‘Latin American tradition of asylum’ commonly refers to the catalogue of bilateral and multilateral treaties related to the legal institution of territorial and diplomatic asylum adopted for the benefit of politically persecuted persons in Latin America, including the non-extradition clause for political crimes or political motives.

[xv] Advisory Opinion OC-25/18 of 30 May 2018 requested by the Republic of Ecuador, Inter-American Court of Human Rights (IACrtHR), (30 May 2018), available at:

https://www.refworld.org/cases,IACRTHR,5c87ec454.html, paras. 188-189; see also European Commission on Human Rights, W.M. v. Denmark, No. 17392/90. Decision on Admissibility of 14 October 1992, para. 1, and Human Rights Committee, Case of Mohammad Munaf v. Romania (Communication No. 1539/2006), UN Doc. CCPR/C/96/D/1539/2006, Views adopted on 21 August 2009, paras. 14.2 and 14.5.

[xvi] David Greene, at conference organised by GUE/NLG, European Union Left – Nordic Green Left, Journalism Is Not A Crime – The Assange Extradition Case, (14 November 2019), available at: https://web-guengl.streamovations.be/index.php/event/stream/journalism-is-not-a-crime-the-assange-extradition-case.

[xvii] Julian Assange should not be extradited due to potential impact on press freedom and concerns about ill-treatment, Commissioner for Human Rights for the Council of Europe (20 February 2020), available at: https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/julian-assange-should-not-be-extradited-due-to-potential-impact-on-press-freedom-and-concerns-about-ill-treatment.

[xviii] European Court of Human Rights (ECtHR), Goodwin v United Kingdom, para. 39.

[xix] Mohamed Elmaazi, ‘Assange Extradition: US Government Claims Foreign Journalists Aren’t Protected by First Amendment’, Sputnik International (24 January 2020), available at: https://sputniknews.com/uk/202001231078116774-assange-extradition-us-government-claims-foreign-journalists-arent-protected-by-first-amendment-/; This was already previously hinted at by former CIA director Mike Pompeo who claimed that the First Amendment of the US Constitution should not apply to Mr. Assange at all, as he is not a US citizen. Glenn Greenwald, ‘Trump’s CIA Director Pompeo, Targeting WikiLeaks, Explicitly Threatens Speech and Press Freedoms’, The Intercept (14 April 2017), available at: https://theintercept.com/2017/04/14/trumps-cia-director-pompeo-targeting-wikileaks-explicitly-threatens-speech-and-press-freedoms/.

[xx] Courage foundation, Briefing for the Council of Europe, ‘Why Opposing Julian Assange’s Extradition to the U.S. Matters for European Democracy’, (March 2019), available at: https://defend.wikileaks.org/wp-content/uploads/2019/03/Council-of-Europe-briefing.pdf.

[xxi] Speak Up for Julian Assange: International journalist statement in defence of Julian Assange, available at: https://speak-up-for-assange.org/journalists-speak-up-for-julian-assange/.

[xxii] Amnesty International, ‘ US/UK: Drop charges and halt extradition of Julian Assange’, (21 February 2020), available at: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/02/usuk-drop-charges-and-halt-extradition-of-julian-assange/.

[xxiii] Council of Europe, Parliamentary Assembly, ‘Threats to Media Freedom and Journalists’ Security in Europe’, Resolution 2317 (2020), para. 6.2, available at: https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=28508&lang=en.

[xxiv] United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, ‘UN expert says "collective persecution" of Julian Assange must end now, (31 May 2019)’, available at: https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24665.

[xxv] Ibid.

[xxvi] ‘UN torture rapporteur: Julian Assange’s detention has no legal basis’, Going Underground, (30 November 2019), available at: https://www.rt.com/shows/going-underground/474719-un-torture-rapporteur-assange/.

[xxvii] United Nations Human Rights Council, Working Group on Arbitrary Detention, Opinion No. 54/2015 concerning Julian Assange (Sweden and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), A/HRC/WGAD/2015, (22 January 2016) available at: http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/A.HRC.WGAD.2015.docx.

[xxviii] United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, ‘United Kingdom: Working Group on Arbitrary Detention expresses concern about Assange proceedings’, (3 May 2019), available at: https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24552&LangID=E.

[xxix] Deborah Shipley, Criminal Litigation Practice and Procedure, (2019), p 56: "Although failing to answer bail at the police station is technically a criminal offence, it is very rare in practice for the police to charge a suspect with this offence."

[xxx] Lizzie Dearden, ‘Julian Assange ‘too ill’ to attend latest court hearing in US extradition case’, The Independent, (1 June 2020), available at https://www.independent.co.uk/news/uk/crime/julian-assange-court-hearing-us-extradition-health-ill-sick-a9543126.html.

[xxxi] Open Letter to UK Home Secretary Priti Patel and Shadow Home Secretary Diane Abbott, (23 November 2019), available at: https://consortiumnews.com/2019/11/23/doctors-petition-uk-home-secretary-over-julian-assange/ and https://medium.com/@doctors4assange.

[xxxii] ‘UN torture rapporteur: Julian Assange’s detention has no legal basis’, Going Underground, (30 November 2019), available at: https://www.rt.com/shows/going-underground/474719-un-torture-rapporteur-assange/.

[xxxiii] John Shipton at GUE/NLG, European Union Left – Nordic Green Left, Journalism Is Not A Crime – The Assange Extradition Case, (14 November 2019), available at: https://web-guengl.streamovations.be/index.php/event/stream/journalism-is-not-a-crime-the-assange-extradition-case.

[xxxiv] United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, ‘UN expert on torture sounds alarm again that Julian Assange’s life may be at risk’, (1 November 2019), available at: https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25249.

[xxxv] Open Letter to UK Home Secretary Priti Patel and Shadow Home Secretary Diane Abbott, (23 November 2019), available at: https://consortiumnews.com/2019/11/23/doctors-petition-uk-home-secretary-over-julian-assange/ and https://medium.com/@doctors4assange.

[xxxvi] Conrad Duncan, ‘Julian Assange: WikiLeaks founder ‘at high risk of suicide’ if extradited to US, hearing told’, The Independent (24 February 2020), available at: https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/julian-assange-extradition-hearing-wikileaks-suicide-us-trump-a9356141.html.

[xxxvii] Frost S, Johnson L, Stein J, Frost W. End torture and medical neglect of Julian Assange. The Lancet. 2020 Mar 7; 395:e44–5.

Hogan W, Frost S, Johnson L, Schulze T G, Nelson E A, Frost W. The ongoing torture and medical neglect of Julian Assange. The Lancet. 2020 Jul 4; 396:22-23.

[xxxviii] Matt Kennard and Mark Curtis, ‘Revealed: Chief magistrate in Assange case received financial benefits from secretive partner organisations of UK Foreign Office’ (21 February 2020), available at: https://www.dailymaverick.co.za/article/2020-02-21-revealed-chief-magistrate-in-assange-case-received-financial-benefits-from-secretive-partner-organisations-of-uk-foreign-office/.

[xxxix] Simon Murphy, ‘Assange branded a narcissist by judge who found him guilty’, The Guardian, (11 April 2019), available at: https://www.theguardian.com/media/2019/apr/11/assange-branded-a-narcissist-by-judge-who-found-him-guilty.

[xl] Mandate of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Reference UA GBR 3/2019, 27 May 2019, Geneva, available at: https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=24641, p. 8.

[xli] John Pilger, Talk given at Free the Truth conference, Novemer 2019, available at: https://www.youtube.com/watch?v=DH0s8hGLS6A&feature=share&fbclid=IwAR1jD_2OQuuHAoBkpksctnHj0UGt-A05epeihobvjzmqryfu0zXi_Ux1qG8.

[xlii] Jack Peat, ‘Assange “struggles to say his own name” as he appears in curt’, The London Economic, (21 October 2019), available at: https://www.thelondoneconomic.com/politics/assange-struggles-to-say-his-own-name-as-he-appears-in-court/21/10/.

[xliii] Amnesty International, ‘UK: Amnesty International urges the UK to guarantee a fair extradition process to Julian Assange’ (27 February 2020), available at: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/02/uk-amnesty-international-urges-the-uk-to-guarantee-a-fair-extradition-process-to-julian-assange/.

[xliv] International Bar Association, the global voice of the legal profession, ‘IBAHRI condemns UK treatment of Julian Assange in US extradition trial’, (10 March 2020), available at: https://www.ibanet.org/Article/NewDetail.aspx?ArticleUid=c05c57ee-1fee-47dc-99f9-26824208a750.

[xlv] Ibid.

[xlvi] Lissa Johnson, ‘Psychological Torture, Coronavirus, and Julian Assange’, Concurrent Disorders, (2 April 2020) available at: https://concurrentdisorders.ca/2020/04/03/psychological-torture-coronavirus-and-julian-assange/.

.